วีซ่าจีน

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าจีน (Chinese Visa)

 1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างสำหรับวีซ่าไว้สองหน้า พร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 2. รูปถ่ายสี 2 รูป ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. X 33 มม.)
  ตัวอย่างขนาดรูปถ่าย

  **เสื้อสุภาพไม่โป๊เปลือย ห้ามใส่เสื้อสีขาว เพราะฉากหลังสีขาวแล้ว ห้ามใส่แว่น และ/หรือ เครื่องประดับ ต้องเห็นใบหูชัดเจน ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เป็นต้น*
 3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
 4. เอกสารการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน
 5. เอกสารการจองที่พัก / โรงแรม
 6. กรณี เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เอกสารเหมือนผู้ใหญ่ และเพิ่มเติ่มเอกสาร ดังต่อไปนี้
  • สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย)
  • สำเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
  • เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
  • กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ ต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เท่านั้น
  • กรณี ไม่ได้เดินทางกับ พ่อ หรือ แม่ ต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เท่านั้น
 7. กรอกข้อมูลในใบรายละเอียดการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้นหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อกับทางบริษัทโดยตรง