วีซ่าอเมริกา

 

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าอเมริกา (America Visa)

 1. หนังสือเดินทาง ทุกเล่มที่มี
 2. รูปถ่ายสีตามที่สถานทูตกำหนด
  - (รูปถ่ายประกอบใบสมัคร วีซ่าอเมริกา ใช้ขนาด 5×5 ซ.ม. หรือ 2×2 นิ้ว พื้นหลังขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ห้ามใส่แว่นตาในทุกกรณี 
 3. หลักฐานการทำงาน
  – กรณีทำงานประจำ ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน และ/หรือ ใบลา และ/หรือ สลิปเงินเดือน
  – กรณีเจ้าของกิจการ ได้แก่ หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงว่าเราเป็นเจ้าของ พร้อมใบเสร็จเสียภาษีล่าสุด และ Statement กิจการย้อนหลัง 6 เดือน
  – กรณีเกษียณอายุ เอกสารการเกษียณอายุ (ถ้ามี) เช่น สำเนาบัตรข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ สำเนาเอกสารการจ่ายบำนาญ สำเนาเอกสารรับรองการทำงานที่สุดท้าย หากไม่มีหรือเป็นแม่บ้าน อายุมากกว่า 60 ปี อาจไม่จำเป็นต้องมีเอกสาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่
 4. เอกสารการลางาน
 5. กรณีเป็นนักศึกษา ใช้หลักฐานการศึกษา เช่น หนังสือรับรองว่า เราเป็นนักศึกษาระดับใด สถาบันไหน จะกลับมาทำการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป หรือ รับรองว่า สำเร็จการศึกษาแล้ว (แล้วแต่กรณี) และ รายงานผลการเรียนหรือทรานสคริป
 6. แผนการเดินทาง หรือ เอกสารประกอบเพื่อแสดงวัตถุประสงค์การเดินทาง
 7. ใบจองตั๋ว (ถ้ามี)
 8. สำเนาเอกสารส่วนตัว ระบุชื่อสกุล เก่าใหม่ สถานะการสมรส สถานะครอบครัว ฯ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่า ใบแสดงสิทธิ์การดูแลบุตรฯ
 9. เอกสารอ้างอิงจากญาติหรือเพื่อนที่ต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น จดหมายรับรองค่าใช้จ่าย จดหมายรับรองที่พัก ระบุความสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ในการเชิญ เป็นต้น ประกอบกับ สำเนาหนังสือเดินทาง และวีซ่า (ถ้ามี) หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ฯ
 10. หลักฐานทางการเงิน ที่เพียงพอในการเดินทางไปต่างประเทศทริปนั้น ๆ ได้แก่ รายการความเคลื่อนไหวบัญชี 6 เดือน – 1 ปี (ภาษาอังกฤษ)
 11. ที่พัก หรือใบจองที่พัก หรือ หนังสือรับรองการจัดหาที่พัก
 12. กรณีที่ผู้สมัครยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องขอหนังสือยินยอมจากทางเขตผู้มีอำนาจ รับรองความยินยอมของผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วย
 13. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

 

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อกับทางบริษัทโดยตรง